kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016

Umowę o zarządzanie nieruchomością wspólną można wypowiedzieć

Należę do zarządu dużej wspólnoty mieszkaniowej. Jako wspólnota chcielibyśmy wypowiedzieć umowę dotychczasowemu zarządcy, jednak w zawartej z nim umowie na czas oznaczony taka możliwość nie została przewidziana. Wspólnota ma natomiast zastrzeżenia co do jakości usług zarządcy. Czy w takiej sytuacji możemy wypowiedzieć umowę o zarządzanie nieruchomością?

TAK. Bez względu na czas jej obowiązywania (oznaczony lub nieoznaczony), charakter umowy o zarządzanie nieruchomością sprawia, iż, co do zasady, może być ona wypowiedziana przez każdą ze stron nawet bez powodu. Jednocześnie umowa ta nie może skutecznie pozbawiać stron możliwości jej wypowiedzenia, jeśli miałoby ono nastąpić z ważnych powodów (wyrok SN z dnia 9 października 2013 r., sygn. akt V CSK 472/12).

Umowę o zarządzanie nieruchomością reguluje art. 185 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), który, oprócz określenia stron umowy (tu m.in. wspólnota mieszkaniowa) oraz jej formy (pisemna pod rygorem nieważności), nie uregulował kwestii dopuszczalności rozwiązania takiej umowy. W tym zakresie znajdują jednak zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) dotyczące zlecenia. Umowa o zarządzanie nieruchomością jest bowiem umową o świadczenie usług, a do takich, zgodnie z art. 750 K.c., stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Umowa ta, podobnie jak umowa zlecenia, opiera się na wzajemnym zaufaniu stron, co przemawia za jednakowym - co do zasady - reżimem prawnym jednej i drugiej. To zaś oznacza, że każda ze stron umowy o zarządzanie nieruchomością może w dowolnym czasie wypowiedzieć ją nawet bez powodu, o czym w odniesieniu do umowy zlecenia stanowi art. 746 § 1 i 2 K.c. Wprawdzie strony mogą kwestię wypowiedzenia umowy uregulować odmiennie, np. wprowadzając stosowny termin, jednak nie mogą w umowie z góry zrzec się uprawnienia do jej wypowiedzenia z ważnych powodów. Zrzeczenie takie byłoby sprzeczne z właściwością umowy, co prowadziłoby do nieważności tego jej postanowienia lub nawet całej umowy.

Uregulowanie przewidziane w art. 746 K.c. dotyczy także umów zlecenia (a więc i umów o zarządzanie nieruchomościami) zawartych na czas oznaczony. Potrzeba ochrony wzajemnego zaufania stron umowy jest bowiem w pełni aktualna również w odniesieniu do umów terminowych.

Jednocześnie należy pamiętać, iż według art. 746 § 1 zd. 2 K.c. (odpowiednio stosowanego), w razie wypowiedzenia umowy zarządca może domagać się od wspólnoty mieszkaniowej zwrotu ewentualnych wydatków oraz zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, także naprawienia szkody.

www.KodeksCywilny.pl - Umowy cywilnoprawne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyCywilnoprawne.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60