kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017

Czy wynagrodzenie ryczałtowe zleceniobiorcy zwalnia z obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej?

W ramach umowy zlecenia informatyk sprawuje opiekę techniczną i obsługę strony internetowej oraz domeny i BIP. Czynności te wykonuje poza siedzibą zleceniodawcy. Czy od 1 stycznia 2017 r. jego umowa powinna być zmieniona w związku z minimalną stawką godzinową i comiesięcznym potwierdzaniem liczby godzin wykonania zlecenia? Nadmieniamy, że jest on wynagradzany ryczałtowo.

Od 1 stycznia 2017 r. umowa zlecenia powinna zapewniać minimalną stawkę godzinową (w 2017 r. wynoszącą 13 zł za godzinę) oraz zawierać postanowienie w sprawie potwierdzania liczby zrealizowanych godzin zgodnie z zasadami określonymi w tej umowie.

Ważne: W myśl art. 8a ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, dalej ustawy, w przypadku umów zlecenia/o świadczenie usług, o których mowa w art. 734750 K.c., wysokość wynagrodzenia powinna być określona w taki sposób, aby za każdą godzinę zleceniobiorca (świadczący usługę) otrzymywał w skali miesiąca co najmniej minimalną stawkę godzinową.

Artykuł 8d ust. 1 ustawy zawiera wykaz umów, których powyższa regulacja nie obowiązuje. Wśród umów wyłączonych ze stawki minimalnej jest m.in. umowa zlecenia, jeżeli o miejscu i czasie realizacji zlecenia decyduje zleceniobiorca, a za wykonane zlecenie otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne. Wobec tego, że w okolicznościach wskazanych w pytaniu spełniony jest tylko jeden warunek, zwolnienie z obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowej nie ma zastosowania. Wynagrodzenie ryczałtowe nie mieści się bowiem w pojęciu wynagrodzenia prowizyjnego.

Przez wynagrodzenie prowizyjne, o którym mowa wyżej, należy rozumieć wynagrodzenie uzależnione od wyników:

  • uzyskanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi w ramach wykonania zlecenia lub świadczenia usług lub
     
  • działalności przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, na rzecz których jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi

takich jak liczba zawartych umów, wartość zawartych umów, sprzedaż, obrót, pozyskane zlecenia, wykonane usługi lub uzyskane należności (art. 8d ust. 3 ustawy).

Wynagrodzenie prowizyjne - zgodnie z orzecznictwem i doktryną - jest zależne od sum, na które opiewają określone transakcje lub czynności, zrealizowane przez pracownika. Jego stawka nie odnosi się do konkretnych kwot, ponieważ te są w chwili zawierania umowy nieznane, ale jest regulowana odpowiednim procentem od obrotu lub dochodu (por. wyrok SA w Rzeszowie z 8 czerwca 1993 r., sygn. akt III Aur 199/93, OSA 1994/3/19).

Wynagrodzenie ryczałtowe jest natomiast określone z góry, a jego zastosowanie w umowie zlecenia nie powoduje wyłączenia spod realizacji obowiązku minimalnej stawki godzinowej. Mimo że całość zlecenia jest określona jedną kwotą, musi być ona podzielona na miesięczne okresy, w których ma być również wypłacana, a wysokość stawki za jedną godzinę nie może być niższa niż ustawowe minimum (art. 8a ust. 2 i 6 ustawy).

Zwracamy uwagę! Wypłacanie zleceniobiorcy lub świadczącemu usługę wynagrodzenia niższego niż wynikałoby z zastosowania minimalnej stawki godzinowej jest zagrożone grzywną od 1.000 zł do 30.000 zł (art. 8e ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

W świetle powyższego, umowa zlecenia opisana w pytaniu jest objęta regulacjami o minimalnej stawce godzinowej. Powinna więc określać sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia/świadczenia usługi (art. 8b ust. 1 ustawy). Jeśli strony umowy nie dopełniają tego obowiązku, wówczas zleceniobiorca (świadczący usługi) przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia.

www.KodeksCywilny.pl - Umowy cywilnoprawne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyCywilnoprawne.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60